วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 บริษัท ทรีท เมต จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา สาขาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์  ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การแพทย์
ได้แก่ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้  ศูนย์สนับสนุนบริหารสุขภาพที่ 7  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 บริษัท ทรีท เมด จำกัด