หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
ภาษาอังกฤษBachelor of Science
Program in Medical Instrumentation Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทยวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์)
ชื่อย่อภาษาไทยวท.บ. (ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Science (Medical Instrumentation Physics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.Sc. (Medical Instrumentation Physics)

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาด บำรุงรักษา ทวนสอบ สอบเทียบ และบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มเทคโนโลยีชีวการแพทย์
  2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุปกรณ์การแพทย์ สามารถปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านอุปกรณ์การแพทย์ ในระดับภูมิภาคและประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หลักสูตร

1.จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า137 หน่วยกิต
2.โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ101 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต