บุคลากร

รศ. ดร.สายันต์ โพธิ์เกตุ

ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาเอก: ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผศ. อดุลย์ อัสโย

ปริญญาตรี: วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผศ. ดร.อิศรา โคตุทา

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก : วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผศ. ดร.คมพิชิต สีหามาตย์

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก : Dr.rer.nat.(Physics) University of Leipzig, Germany


ผศ. ดร.เบญจมาศ ศรีสองเมือง

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก : วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. อภิวัฒน์ บุญเขื่อง

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ. ดร.สมาน คันธรินทร์

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผศ. วิษณุศาสตร์ อาจโยธา

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ. ดร.พิฆเนศ อุปชัย

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผศ. ดร.วุฒิไกร ใสเหลื่อม

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท-เอก : วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ. ดร.ลิขิต เต็มพร้อม

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : วท.ม. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายสมคิด บุญเขื่อง

ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ