งานวิจัย


รศ. ดร.สายันต์ โพธิ์เกตุ

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. สายันต์  โพธิ์เกตุ. (2554). การคำนวณการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์จากปริมาณไอน้ำกลั้นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา; 16 (1),  77-83.
 2. สายันต์  โพธิ์เกตุ และ ทวี  สระน้ำคำ. (2555).  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.  วารสารวิจัย มข.; 12 (3),  105-116.
 3. สายันต์  โพธิ์เกตุ. (2555). การคำนวณการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์โดยโอโซนในบรรยากาศของประเทศไทย. KKU ENGINEERING JOURNAL; 39(4), 359-363.
 4. สายันต์  โพธิ์เกตุ และ อภิวัฒน์  บุญเขื่อง. (2557). การคำนวณการลดลงของรังสีดวงอาทิตย์เนื่องจากละอองลอยในบรรยากาศ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา; 19 (ฉบับพิเศษ),  244-255.
 5. Phokate. S and Pisutthipong, N. (2014). The Transmittance to Direct Irradiance due to Absorption by Precipitable Water Vapor in the Atmosphere.  Advanced Materials Research; 979, 7-10
 6. สายันต์  โพธิ์เกตุ. (2558). การกระจายของปริมาณไอน้ำในบรรยากาศของประเทศไทย.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”  ครั้งที่ 7 วันที่  30-31  มีนาคม 2558  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. สายันต์  โพธิ์เกตุ. (2558). การคำนวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการกระเจิงรังสีดวงอาทิตย์ของฝุ่นละออง  ในบรรยากาศ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTNC) วันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 8. สายันต์  โพธิ์เกตุ และ วิษณุศาสตร์  อาจโยธา. (2559). การหาค่าปริมาณไอน้ำในบรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์เหนือประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลพื้นผิว. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส นครราชสีมา
 9. Sayan  Phokate. (2014). The Transmittance of Direct Irradiance due to Absorption by Precipitable Water Vapor in the Atmosphere. The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia
 10. Sayan  Phokate. (2016). Estimation of Turbidity Coefficient in the Atmosphere of Thailand. Siam Physics Congress SPC2016. Physics for innovation and creative society, 8-10 June 2016 Ubon Ratchathani, Thailand
 11. Sayan  Phokate. (2016). Estimation model of atmospheric water vapor using surface data in Thailand. The eight International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being  15-17  June  2016, Myanmar.
 12. Sayan  Phokate. (2016). Determination of Linke turbidity factor from the precipitable water vapor and visibility data. KKU ENGINEERING JOURNAL; 43(S1), 100-102.
 13. Sayan  Phokate. (2017). Distribution and Estimation of Atmospheric Water Vapor over Thailand The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017.
 14. Sayan  Phokate. (2017). Estimation of the cloud transmittance from solar radiation measurements at the ground level. The 11th International Conference on
 15. Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia.
 16. Phokate. S. (2017). Atmospheric water vapor: Distribution and Empirical estimation in the atmosphere of Thailand  Journal of Physics: Conference Series, 901; doi:10.1088/1742-6596/901/1/012051
 17. Sayan  Phokate and Vitsanusat Atyotha (2018). Determimation of the Amount of Water Vapor in the Troposphere over Thailand using Surface Data. Kasem Bundit Engineering Journal; 8,  364-372.
 18. Sayan  Phokate. (2018). Estimation of Attenuation Coefficient of Solar Radiation in the Atmosphere of Thailand. Proceedings of the 10thInternational Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2018 Vientiane, Lao PDR. July 11th 13th, 2018
 19. สายันต์  โพธิ์เกตุ. (2563). การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของรังสีแสงอาทิตย์ภายใต้ท้องฟ้าไม่มีเมฆในบรรยากาศของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา; 25 (3), 1083-1093.

ผศ. อดุลย์ อัสโย


ผศ. ดร.อิศรา โคตุทา

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Tansoonton, T., Maiaugree, W., Karaphun, A., Kotutha, I., & Swatsitang, E. (2019). Synthesis of MoS2–MoO2/MWCNTs counter electrode for high-efficient dye-sensitized solar cells. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30 (23): 20778-20788.
 2. Duangchuen, T., Karaphun, A., Wannasen, L., Kotutha, I., & Swatsitang, E. (2019). Effect of SnS2 concentrations on electrochemical properties of SnS2/RGO nanocomposites synthesized by a one-pot hydrothermal method. Applied Surface Science, 487: 634-646.
 3. Nilmoung, S., Sinprachim, T., Kotutha, I., Kidkhunthod, P., Yimnirun, R., Rujirawat, S., & Maensiri, S. (2016). Electrospun carbon/CuFe2O4 composite nanofibers with improved electrochemical energy storage performance. Journal of Alloys and Compounds, 688: 1131-1140.
 4. Saisopa, T., Nualchimplee, C., Rattanachai, Y., Seehamart, K., Kotutha, I., Boonkaung, A., & Sailuam, W. (2021). First Principles Study of Elastic Properties, Mechanical Properties and Electronic Band Structures of LiGaO2 Phases. Integrated Ferroelectrics223(1), 68-80.

ผศ. ดร.คมพิชิต สีหามาตย์

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Kompichit Seehamart and Pairot Moontragoon .(2017) Diffusion and adsorption of CH4/CO2 mixtures in Zn(tbip) metal organic framework. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 21(3):92-107.
 2. Pongsak Jittabut, Kompichit Seehamart, Artit Chingsungnoen and Thananchai Dasri. (2020).Tuning the optical and magneto-optical properties in core-shell structured Fe@Ag nanoparticles. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, 11 (2020) 045008: (8pp).
 3. Netsirin Gissawong , Supalax Srijaranai ,Suthasinee Boonchiangma ,Pikaned Uppachai, Kompichit Seehamart, Sakwiboon Jantrasee , Eric Moore and Siriboon Mukdasai. (2021). An electrochemical sensor for voltammetric detection of ciprofloxacin using a glassy carbon electrode modified with activated carbon, gold nanoparticles and supramolecular solvent. Microchim Acta, (2021) 188: 208.
 4. Thanit Saisopa, Chakrit Multiple, Yuttakarn Rattanachai, Kompichit Seehamart, Isara Kotutha ,  Apiwat Boonkaung and Wutthigrai Sailuam.(2021). First Principles Study of Elastic Properties, Mechanical Properties and Electronic Band Structures of LiGaO2 Phases. Integrated Ferroelectrics, Volume 223: 68-80.
 5. RungrojChanajare, WutthigraiSailuam and Kompichit Seehamart. (2022). Molecular self-diffusivity and separation of CH4/H2S in metal organic framework MIL-47(V). Microporous and Mesoporous Materials, Volume 335. April 2022 :111783.

ผศ. ดร.เบญจมาศ ศรีสองเมือง

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. B. Srisongmuang and K. Pasanai, Effect of asymmetric interface on charge and spin transport across two dimensional electron gas with Dresselhaus spinorbit, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 451 (2018) 414–419
 2. B. Srisongmuang, Charge and spin transport through the twodimensional electron gas/ferromagnet junctions with Rashba spinorbit coupling, paper has been accepted for publication in Physica E (2013)
 3. B. Srisongmuang and A. Ka-oey, Tunneling conductance of a two-dimensional electron gas with Dresselhaus spin-orbit coupling, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324(2012), 475-478.  
 4. B. Srisongmuang, P. Pairor and M. Berciu, Tunneling conductance of a two-dimensional electron gas with Rashba spin-orbit coupling, Physical Review B 2008; 78: 155317.

อ. อภิวัฒน์ บุญเขื่อง

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Boonkhuang A, Tuichai W, Thongbai P. (2016). Largely Enhanced Dielectric Permittivity and Low Loss Tangent in 3-Phase Polymer Matric Nanocomposites: Ti1-x(In1/2Sb1/2)xO2-CarbonNanotube  /Polyvinylidene Fluoride. EMT Meeting on Ceramics: Energy Materials Nanotechnology, Hong Kong, Chaina, January 25-28, 2016. P 1068-1072.
 2. A Boonkhuang, P Kidkhunthod, N Chanlek, P Thongbai. (2016). Dielectric Abnormities in Sb-Single Doped Rutile-TiO2 Ceramics. AMEC-2016 The 10th Asian Meeting on Electroceramics, Taipei, Taiwan, Dec. 04-07, 2016. P 1125-1130.
 3. A. Boonkhuang, N. Chanlek, P. Srepusharawoot, P. Thongbai. (2017). Surface Layer Effects in Sb-Doped TiO2 Ceramics. The 12th of NANOSMAT Conference, Paris, France, September 11˗13, 2017.P 973-977.

อ. ดร.สมาน คันธรินทร์


ผศ. วิษณุศาสตร์ อาจโยธา

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Vitsanusat  Atyotha and junthara somtua. Radon concentration in Ground water at Amphoe Muang Mahasarakham and A possible cause of cancer. The First International Cancer Control for Health Equity “Cancer Cont Crooln ifne rAelnl Pceo loicnie s” Health Area 7 Ministry of Public Health, The Kingdom of Thailand August, 3th – 5th, 2016
 2. Vitsanusat Atyotha, kitsana suksena, Pradchayaphong Tummaprasert, Patamapong punpiboon. Determination of radon concentration in groundwater at Amphoe Kantharawichai, Maha Sarakham Province, Thailand. 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018
 3. Vitsanusat Atyotha and Junthara Somtua. Health risks due to radon in groundwater at Amphoe Muang Maha Sarakham. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR. July 11th -13th, 2018. P. 423 – 426.
 4. Khanuengnij Prakhammin, Vitsanusat Atyotha, and Kridsanapan Srimongkon. Investigation of the Factors Affecting the Radon Concentration from Groundwater in Mueang District, Maha Sarakham Province. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR. July 11th -13th, 2018. P. 737 – 739.
 5. Vitsanusat Atyotha and Junthara Somtua. THE INDOOR AND OUTDOOR RADON EXPOSURE ASSOCIATED RISK IN LUNG CANCER DISEASE IN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN. 4th International Conference on Public Health 2018 (ICOPH 2018) “ Promoting Quality and Safety in Health Care towards Healthy Communities ” 19th – 21st July 2018, Bangkok, Thailand
 6. Thopan P, Pituprompun K, Thonglek V and Atyotha V. Effects of Micro/Nano Bubble-Aeration Time on Removal of Rn-222 Contamination in Tap Water Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia. 29 July -1 August 2019. P. 696 – 703.
 7. Vitsanusat Atyotha, Luan Suerpadgorn, Kittikun Pitupompun and Khanuengnij PraKhammin. Detection of the Sinkhole and Underground cavities on Dual Track Railway by Nuclear techniques. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia. 29 July -1 August 2019. P. 708 – 712.
 8. Vitsanusat Atyotha, Prutchayawoot Thopan and Junthara Somtua. Assessment of Lung cancer probability from radon exposure in Mueang Maha Sarakham District. The 13th National health Promotion and Environmental Health Conference 2020” at the Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi, 26th – 29th May 2020.
 9. V. Atyotha, P. Panpiboon, V. Choawanklarng, P. Sola and P. Thopan. Assessment of indoor and outdoor radon exposure in the dwellings at Muang district, Mahasarakham Provine. The 6th International Conference on Public Health 2020, 23rd – 24th November 2020.
 10. P. Thopana, K. Prakrajangb, V. Atyothaa, U. Tippawanc, L.D. Yuc. DESIGNING AND SIMULATION OF A LOW-ENERGY SINGLE ION IRRADIATION SYSTEM FOR MICRO/NANO BIOSAMPLE INVESTIGATION. The Third International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2020), December 15-18, 2020, The Information Technology Service Center (ITSC), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
 11. Vitsanusat Atyotha, Prutchayawoot Thopan, Suttipong Fungdet and Junthara Somtua. Studies on Radon Exhalation Rate from Soil sample of Khon Kaen Province, Thailand. PHILIPPINE NUCLEAR R&D CONFERENCE 2020, The Nuclear Vision towards a Prosperous Philippines, December 8-10, 2020.
 12. Vitsanusat Atyotha, Prutchayawoot Thopan, Nipada Papukdee and Junthara Somtua. Radon concentration level in surface water samples from Nam Phong River, Khon Kaen province, Thailand. 11th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference June 24th– 26th, 2021, Grand Pacific Sovereign Resort & Spa, Cha-am, Petchaburi, Thailand.

อ. ดร.พิฆเนศ อุปชัย

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Pimanpang S., Towannang M., Maiaugree W., Thiangkaew A., Uppachai P., Jarernboon W., Amornkitbamrung V., A Flexible Plastic-Stainless Steel Dye-Sensitized Solar Cell Based on Organic T-/T2 Electrolyte. International Journal of Energy Research. 2014;38:429-435.
 2. Uppachai P., Harnchana V., Pimanpang S., Amornkitbamrung V., Brown A.P., Brydson R., A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells. Electrochimica acta. 2014;145:27-33.
 3. Lowpa S., Pimanpang S., Maiaugree W., Saekow S., Uppachai P., Mitravong S., Amornkitbamrung A., Nanoporous carbon microspheres from carrot juice used as a counter electrode for a dye-sensitized solar cell. Materials Letters. 2015;158:115-118.
 4. AMORNKITBAMRUNG, Vittaya; PIMANPANG, Samuk; UPACHAI, PIKANED; FAIBUT, Narit; CATALYTIC CARBON COUNTER ELECTRODE FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS; International Application No. PCT/TH2015/00004; WIPO Patent Application WO/2015/116007 A1, Filed: 01/30/2015, Published: 08/06/2015.
 5. AMORNKITBAMRUNG, Vittaya; PIMANPANG, Samuk; UPACHAI, PIKANED; FAIBUT, Narit; “CATALYTIC CARBON COUNTER ELECTRODE FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS,” CHINA, International Application No. 201580001971.0, CN Entry Date Mar 24, 2016.
 6. Mitrawong S., Towannang M., Srimongkon K., Uppachai P., Faibut N., Phumying S., Lowpa S., Ratchapolthavisin N., Amornkitbamrung V., The Effect of Etching Times on the Surface Morphology of P-type Silicon (100) and on the Diamond-like Carbon/silicon Solar Cell Performance. Chiang Mai Journal of Science. 2017, Volume 44(3), 1065-1072.
 7. Nootchanat S., Lertvachirapaiboon C., Uppachai P., Amornkitbamrung V., Ekgasit S., Wongravee K. (2017). Shape evolution of 3D flower-like gold microstructures from gold nanosheets via oriented attachment. Materials and Design, Volume 125, 158-166.
 8. Chayasombat B., Yordsri V., Amornkitbamrung V., Lowpa S., Pimanpang S., Maiaugree W., Ratchapolthavisin N., Uppachai P., Mitravong S., Boothroyd C., Thanachayanont C. (2018). Hydrothermal solid carrot spheres. Solid State Phenomena, Volume 283, 16-22.
 9. Tangtrakarn A., Maiaugree W., Uppachai P., Ratchapolthavisin N., Moolsarn K., Swatsitang E., Amornkitbamrung V. (2019). High stability arc-evaporated carbon counter electrodes in a dye sensitized solar cell based on inorganic and organic redox mediators. Diamond & Related Materials, Volume 97, 107451-1-107451-10.
 10. Mukdasai S., Uppachai P., Srijaranai S. (2019). A novel colorimetric paper sensor based on the layer-by-layer assembled multilayers of surfactants for the sensitive and selective determination of total antioxidant capacity. RCS Advances, volume 9, 28598-28608.
 11. Uppachai P.,  Srijaranai S., Poosittisak S., Isa I., Mukdasai S. (2020). Supramolecular Electrochemical Sensor for Dopamine Detection Based on Self-Assembled Mixed Surfactants on Gold Nanoparticles Deposited Graphene Oxide. Molecules, volume 25(11), 2528.
 12. Tontapha S., Uppachai P., Amornkitbamrung V. (2021). Fabrication of Functional Materials for Dye-sensitized Solar Cells. Frontiers in Energy Research, volume 9, 641983.
 13. Gissawong N., Srijaranai S., Boonchiangma S., Uppachai P., Seehamart K., Jantrasee., Moore E., Mukdasai S. (2021). An electrochemical sensor for voltammetric detection of ciprofloxacin using a glassy carbon electrode modified with activated carbon, gold nanoparticles and supramolecular solvent. Microchimica Acta, volume 208, 188-208.

อ. ดร.กฤษณพันธ์ ศรีมงคล

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Shinya Ohmagari, et al. (2015). Unintentional tungsten incorporation in diamond during hot-filament chemical vapor deposition. Transactions of the Materials Research Society of Japan. 40. 47. 10.14723/tmrsj.40.47.
 2. Shinya Ohmagari, et al. (2015). Low resistivity p+ diamond (100) films fabricated by hot-filament chemical vapor deposition. Diamond and Related Materials. 58. 10.1016/j.diamond.2015.06.011.
 3. Kridsanapan Srimongkon, et al. (2015). Boron inhomogeneity of HPHT-grown single-crystal diamond substrates: Confocal micro-Raman mapping investigations. Diamond and Related Materials. 63. 10.1016/j.diamond.2015.09.014.
 4. Santipap Mitrawong, et al., (2017). The Effect of Etching Times on the Surface Morphology of P-type Silicon(100) and on the Diamond-like Carbon/silicon Solar Cell Performance. Chiang Mai Journal of Science, 44(3), 1065-1072.
 5. Lilada Saraihom, et al., (2017). Effect of Cell Temperatures and Flow-field Patterns of Bipolar Plate Electrodes on the Performance of Proton Exchange Membrane Fuel Cell by Computational Simulation. Chiang Mai Journal of Science, 44(4), 1676-1685.
 6. Atchara Khamkongkaeo, et al., (2018). X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 460, 327-333.
 7. Banjong Kheonkaew, et al., (2020). A comparison of modulation transfer function of indirect digital radiography systems. Journal of Associated Medical Sciences, 53(3), 1-7.

ผศ. ดร.วุฒิไกร ใสเหลื่อม

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Sailuam, W., Sarasamak, K., & Limpijumnong, S. (2014). High Pressure Phase of LiAlO2: A First Principles Study. Integrated Ferroelectrics156(1), 15-22.
 2. Artrith, N., Sailuam, W., Limpijumnong, S., & Kolpak, A. M. (2016). Reduced overpotentials for electrocatalytic water splitting over Fe-and Ni-modified BaTiO 3. Physical Chemistry Chemical Physics18(42), 29561-29570.
 3. Bootchanont, A., Sailuam, W., Sutikulsombat, S., Temprom, L., Chanlek, N., Kidkhunthod, P., … & Yimnirun, R. (2017). Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatite. Ceramics International43(14), 11023-11027.
 4. Sailuam, W., Sarasamak, K., Polanco, M. A. M., & Limpijumnong, S. (2017). Pressure-induced phase transformations of LiGaO2: First principles study. Ceramics International43, S376-S380.
 5. Khamkongkaeo, A., Klysubun, W., Boonchuduang, T., Sailuam, W., Sriwattana, P., Phetrattanarangsi, T., … & Lohwongwatana, B. (2018). X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder. Journal of Magnetism and Magnetic Materials460, 327-333.
 6. Sailuam, W., Busayaporn, W., Limpijumnong, S., & Phacheerak, K. (2019). First-principles investigations of structural and elastic properties of LiGaO2 under pressure. Computational Condensed Matter20, e00385.
 7. Sailuam, W. (2020). Phase Transformations in Ternary Wurtzite-to-Rocksalt type of LiGaO2 from Ab Initio Calculation. Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา)25(2), 754-762.
 8. Bootchanont, A., Wechprasit, T., Horprathum, M., Chananonnawathorn, C., Amonpattaratkit, P., Klysubun, W., … & Sailuam, W. (2020). X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering. Radiation Physics and Chemistry172, 108788.
 9. Sailuam, W., Phacheerak, K., Fongkaew, I., & Limpijumnong, S. (2020). Elastic and mechanical properties of hydroxyapatite under pressure: A first-principles investigation. Computational Condensed Matter24, e00481.
 10. Supruangnet, R., Sailuam, W., Busayaporn, W., Wattanawikkam, C., Jiamprasertboon, A., Ruangvittayanon, A., … & Bootchanont, A. (2020). Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment. Journal of Alloys and Compounds844, 156128.
 11. Bootchanont, A., Phacheerak, K., Fongkaew, I., Limpijumnong, S., & Sailuam, W. (2021). The pressure effect on the structural, elastic, and mechanical properties of orthorhombic MgSiN2 from first-principles calculations. Solid State Communications336, 114318.
 12. Saisopa, T., Nualchimplee, C., Rattanachai, Y., Seehamart, K., Kotutha, I., Boonkaung, A., & Sailuam, W. (2021). First Principles Study of Elastic Properties, Mechanical Properties and Electronic Band Structures of LiGaO2 Phases. Integrated Ferroelectrics223(1), 68-80.
 13. Khamkongkaeo, A., Boonchuduang, T., Klysubun, W., Amonpattaratkit, P., Chunate, H. T., Tuchinda, N., … & Lohwongwatana, B. (2021). Sintering behavior and mechanical properties of hydroxyapatite ceramics prepared from Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) bone and commercial powder for biomedical applications. Ceramics International47(24), 34575-34584.
 14. Sailuam, W., Fongkaew, I., Limpijumnong, S., & Phacheerak, K. (2022). A first principles investigation on the structural, elastic, and mechanical properties of MAX phase M3AlC2 (M= Ta, Ti, V) as a function of pressure. Computational Condensed Matter, e00638.
 15. Chanajaree, R., Sailuam, W., & Seehamart, K. (2022). Molecular self-diffusivity and separation of CH4/H2S in metal organic framework MIL-47 (V). Microporous and Mesoporous Materials335, 111783.
 16. Suwanpinij, P., Bambach, M., Bootchanont, A., & Sailium, W. (2022). Local Structure Investigation of Cu Precipitates in Modified 18CrNiMo7-6 Steels by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy. Frontier in Characterization of Materials and Processes for Steel Manufacturing, 62(5), 977.

อ. ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

คลิ๊กเพื่อดูผลงานวิชาการ

 1. Thopan, P., Prakrajang, K., Thongkumkoon, P., Yu, L.D. (2012).An ion beam deceleration lens for ultra-low-energy ion bombardment of naked DNA. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Volume 307, p. 618-623.
 2. Prakrajang, K., Jeynes, F.C.G., Merchant, M.J., Kirkby, K., Kirkby, N.,Thopan, P.,  Yu, L.D. (2013). MeV single-ion beam irradiation of mammalian cells using the Surrey vertical nanobeam, compared with broad proton beam and X-ray irradiation. Nuclear Instruments and Methods in physics Research B, Volume 307, p. 586-591.
 3. Thongkumkoon, P., Prakrajang, K., Thopan, P., Yaopromsiri, C., Suwannakachorn, D.,Yu, L.D. (2013). Is low-energy-ion bombardment generated X-ray emission a secondary mutational source to ion-beam-induced genetic mutation?.Nuclear Instruments and Methods in physics Research B, Volume 307, p. 592-597.
 4. Thopan, P., Thongkumkoon, P., Prakrajang, K., Suwannakachorn, D., Yu, L. D. (2014). Ultra-low-energy (<10 eV/u) ion beam bombardment effect on naked DNA. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Volume 326, p. 200-203.
 5. Wanichapichart, P., Bootluck, W., Thopan, P., Yu, L.D. (2014). Influence of nitrogen ion implantation on filtration of fluoride and cadmium using polysulfone/chitosan blend membranes. Nuclear Instruments and Methods in physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 326, p. 195-199.
 6. Yu, L.D., Sangwijit, K., Prakrajang, K., Phanchaisri, B., Thongkumkoon, P., Thopan, P., Singkarat, S., Anuntalabhochai, S. (2014). Mechanisms of ion-bombardment-induced DNA transfer into bacteria E. coli cells. Nuclear Instruments and Methods in physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 326, p. 204-208.
 7. Thopan, P., Suwannakachorn, D., Tippawan, U., Yu, L.D. (2015). Measurement of ultra-low ion-beam energy of decelerated ion beam using a deflecting electric field. Nuclear Instruments and Methods in physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 365, p. 394-398.
 8. Yaopromsiri, C., Yu, L.D., Sarapirom, S., Thopan, P., Boonyawan, D. (2015). Effect to cold atmospheric pressure He-plasma jet on DNA change and mutation. Nuclear Instruments and Methods in physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 365, p. 399-403.
 9. Thopan, P., Yu, L.D., Tippawan, U. (2016). Critical low-energy Ar-ion beam conditions to induce direct DNA double strand break. Surface and Coatings Technology, Volume 306, p. 313-318.
 10. Ke, Z., Thopan, P., Fridman, G., Miller, V., Yu, L., Fridman, A., Huang, Q. (2017). Effect of N2/O2 composition on inactivation efficiency of Escherichia coli by discharge plasma at the gas-solution interface. Clinical Plasma Medicine, Volume 7-8, p. 1-8.
 11. Thopan, P., Gnaser, H., Oki, R., Aoki, T., Seki, T., Matsuo, J. (2018). Cationization and fragmentation of molecular ions sputtered from polyethylene glycol under gas cluster bombardment: An analysis by MS and MS/MS. International Journal of Mass Spectrometry, Volume 430, p. 149-157.
 12. Thopan, P., Seki, T., Yu, L.D., Tippawan, U., Matsuo, J. (2019). Gas cooling secondary ions emitted by gas cluster ion beam at the travelling-wave ion guide of a Q-ToF-SIMS System. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interaction with Materials and Atoms, Volume 450, p. 139-143.
 13. Thopan, P., Seki, T., Yu, L.D., Tippawan, U., Matsuo, J. (2019). Cluster ion beam bombardment and Q-ToF-SIMS analysis of large biomolecules. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interaction with Materials and Atoms, Volume 448, p. 11-18.
 14. Thopan, P., Yu, L.D., Tippawan, U. (2019). Modification effects of low-energy (~10 eV/amu) carbon ion beams on naked DNA. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interaction with Materials and Atoms, Volume 451, p. 14-17.
 15. Thopan, P., Atyotha, V., Thonglek, V., Yoshikawa, K. (2019). Removal of Rn-222 from contaminated tap water by micro/nano bubble aeration. International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, Volume 13, 2, p. 59-64.
 16. Atyotha, V., Thopan, P., Fungdet, S., Somtua, J. (2022). Radon Exhalation Rates of Soil Sample from Khon Kaen Province, Thailand. Mindanao Journal of Science and Technology, Volume 20 (Special Issue 1), p. 223-235.