แบบฟอร์มนักศึกษา

1. แบบฟอร์มทั่วไป

2. คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

3. คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน

4. คำร้องขอชำระเงินล่าช้า

5. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา

6. คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง

7. คำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน

8. คำร้องขอสอบใหม่/ขอสอบพิเศษ

9. คำร้องขอผ่อนผัน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

10. คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

11. คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

12. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา

13. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

14. คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

15. คำร้องขอหนังสือรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา

16. คำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

17. คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า

18. ใบคำร้องขอคืนเงินค่าประกันความเสียหาย

19. บัตรลงทะเบียนขั้นต้น

20. คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

21. คำร้องขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานภายในวิทยาเขตขอนแก่น