งานบริการวิชาการ


สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565

คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษาในกิจกรรมอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมวารีวัลเล่ย์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดภายใต้มาตการควบคุมโรคระบาดโควิด19 โดยผู้ร่วมงานทั้งหมดได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานทั้งหมด


อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (กัลยาณวัตร) วันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2563

คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม