หน้าแรก

ข่าวสาร สาขาฟิสิกส์ประกาศ


รับสมัคร


ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อดุลย์ อัสโย

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วุฒิไกร ใสเหลื่อม

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย