นักศึกษาชั้นปีที่ 2


นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นส. อภิสรา แผลงศร
(ขิง) 64332110166-8
นายนครินทร์ หงษ์คะ
(กัปตัน) 64332110213-8
นายธัญกร จันทาตีด
(เติ้ล) 64332110221-6
นายจาตุรานนท์ ทิสวนงัว
(แสตมป์) 64332110282-3
นายอาทิตย์ พรมจินดา
(ก็อต) 64332110302-9
นส. ปภาวรินทร์ สุวรรณไตรย์ (เฟรช) 64332110323-5
นายวัชรพล เข็มงามดี
(อาร์ม) 64332110350-8
นส. อมลณัฐ สุขสุนทร
(พิมพ์) 64332110352-8
นายอภิวัฒน์ ลีพฤติ
(เฟรม) 64332110386-2
นายฐนปกรณ์ ลีชัย
(โนอาห์) 64332110390-0
นายก้องเกียรติ ศิริรักษ์
(ปอนด์) 64332110392-0
นายนำชัย ทราวุธ
(เต้ย) 64332110396-0
นายภาณุวัฒน์ มาลีกรรณ์
(เจมส์) 64332110405-8
นส. ชิดชนกนาถ ดวงโชติ
(ปังปอนด์) 64332110406-8
นส. จิรัชญา คุ้มศรี
(บีม) 64332110409-8
นายสุรเกียรติ์ ศรีหนองแก
(ภูมิ) 64332110418-6
นส. กมลภัทร โสภาปิยะ
(ออม) 64332110435-2
นส. จุฑารัตน์ แก้วไวยุทธ
(จัง) 64332110439-2
นส. จิราภรณ์ ศรีสุภา
(เฟรม) 64332110449-0
นายอนพัทธ ทินราช
(ทีม) 64332110453-7
นส. ชดาพร กุซัว
(โบว์) 64332110462-5
นายฉัตรดนัย ประทุมชัย
(เนิร์ด) 64332110474-3
นส. วราภรณ์ ฝ่ายสูญ
(ผึ้ง) 64332110484-1

หัวหน้าชั้นปี

นส. ปภาวรินทร์ สุวรรณไตรย์

เฟรช
64332110323-5

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก : ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่