กิจกรรม 7ส สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

ความเป็นมากิจกรรม  7ส 
       นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กิจกรรม 5ส  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ  นับเป็นเวลา 10 ปี มาแล้วที่เรื่องของ 5ส  อยู่ในหัวใจการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย  จึงได้พัฒนาคุณภาพโดยนำระบบ 7ส  มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากกิจกรรม 5 ส ที่ผ่านมา

ความหมายของ  7ส 
      7ส คือ กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยทําให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบ เรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทํางานและมีความร่วมมือในการทํางานกับผู้อื่น ทําให้บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น

ส1  สะสาง  “แยกให้ชัด ขจัดให้ออก”
คือ การแยกของที่ต้องการใช้งานกับของที่ไม่ต้องการ หรือ ของที่มีปริมาณมากเกินจำเป็นให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
ส2  สะดวก  “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม”
คือ การจัดเก็บ วาง แยกประเภทของที่จำเป็นใช้งาน ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม”
ส3  สะอาด  “น่าใช้  ใหม่เสมอ”
คือ การกำหนดวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่ความสะอาด เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้
ส4  สุขลักษณะ  “สุขกายสุขใจ”
คือ การรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3ส แรกและพัฒนาให้ดีเสมอเพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงานและต่อบุคลากร ตัวอย่างเช่น ค้นหาสาเหตุ ป้องกันสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มลภาวะ อุบัติเหตุ ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ฝุ่น เศษขยะ กลิ่นอับ เป็นต้น
ส5  สร้างนิสัย  “ให้รักที่จะทำ 7ส”
คือ การรักษาระเบียบวินัยมาตรฐานข้อตกลง โดยช่วยกันปฏิบัติ 7ส ตามมาตรฐาน 7ส  และปฏิบัติตามระเบียบจนติดเป็นนิสัย   
ส6  สวยงาม  “มีความลงตัว”
คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงาน ดูดี สบายตา สบายใจ สดชื่น น่าทำงาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น
ส7  สิ่งแวดล้อม  “ยึดหลัก 1A3R”   
คือ การใช้แนวความติดในการประหยัดทรัพยากร ในการทำงาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า น้ำ กระดาษ  ยึดหลัก 1A 3R  คือ
     A   =   Avoid           หลีกเลี่ยงการใช้      
     R   =   Reduce        ลดการใช้ 
     R   =   Reuse          นำกลับมาใช้      
     R   =   Recycle        นำไปผลิตใหม่ 

วัตถุประสงค์ของแต่ละ ส
ส 1 สะสาง        เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุอุปกรณ์  ที่ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในที่ ทำงาน
ส 2 สะดวก       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยลดเวลาที่ไม่มีคุณค่า
ส 3 สะอาด       เพื่อคุณภาพของงานและป้องกัน ความเสี่ยงของการติดเชื้อ
ส 4 สุขลักษณะ  เพื่อรักษามาตรฐาน
ส 5 สร้างนิสัย    เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรและช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
                      จนเป็นวัฒนธรรม
ส 6 สวยงาม      เพื่อความสวยงามของหน่วยงาน/องค์กร
ส 7 สิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของ 7ส
1.  หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.  ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3.  สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
4.  มีความปลอดภัยในการทำงาน
5.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์
6.  เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
7.  เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หัวใจ 7ส 
1.  ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
2.  ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญ สนับสนุน และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
3.  ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
4.  ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีแผนงานและการบริหารกิจกรรมที่ดี
5.  การเริ่มต้นกิจกรรมต้องทำโดยพร้อมกัน  และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมือนภารกิจประจำ
6.  ต้องมีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 7ส
7.  ควรมีการติดตามดูหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
8.  การพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ
9.  ควรดำเนินกิจกรรม 7ส ควบคู่กับกิจกรรมเพื่อปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

 นโยบาย 7 ส ประจำปี พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

แผนดำเนินงาน  7ส ประจำปีการศึกษา 2565

BIG CLEANING DAY 2565

วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day)  ประจำปีการศึกษา 1/2565

     

บุคลากร 7ส ดีเด่น ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565