นักศึกษาชั้นปีที่ 1


นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล

หัวหน้าชั้นปี

อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. อภิวัฒน์ บุญเขื่อง

ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น