Category: ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศ…

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

บริษัท ทรีท เมด จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบรับตรงครั้งที่ 3

สาขาวิขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ลำดับที่ รหัสสอบ ชื่อ-นามสกุล 1. 44170000005 นางสาวนวภรณ์ เจริญศักดิ์ขจร 2. 44170000006 นางสาวณัฐธิดา เทียนเงิน 3. 44170000007 นายธีระโชติ วงศ์กันยา 4. 44170000009 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีเชียงสา…