สาขาวิขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่รหัสสอบชื่อ-นามสกุล
1.44170000005นางสาวนวภรณ์ เจริญศักดิ์ขจร
2.44170000006นางสาวณัฐธิดา เทียนเงิน
3.44170000007นายธีระโชติ วงศ์กันยา
4.44170000009นางสาวอุมาภรณ์ ศรีเชียงสา
5.44170000010นางสาวศดานันท์ แซ่เล้า
6.44170000011นายธนาพันธ์ วรพันธ์
7.44170000012นายกันตพัฒน์ พลศักดิ์ซ้าย
8.44170000013นายปฎิภาณ สิงห์สุวรรณ์
9.44170000014นางสาวยศพร อนันตพักษ์
10.44170000015นางสาวชนัญชิดา นนทวงศ์
11.44170000017นางสาวอุสาทิพย์ จันทร์ขาว
12.44170000018นางสาวญาณิศา เพชรอยู่
13.44170000019นายเมธัส ชินภักดี
14.44170000020นายฐปนนท์ สุนรกุมภ์
15.44170000021นายธนภัทร จันทะมล
16.44170000022นางสาวพิณธุอร เปตานัง

กำหนดการ

  • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 14 – 20 พฤษภาคม 2565
  • ส่งเอกสารรายงานตัว 23 – 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม