Category: รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบรับตรงครั้งที่ 3

สาขาวิขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ลำดับที่ รหัสสอบ ชื่อ-นามสกุล 1. 44170000005 นางสาวนวภรณ์ เจริญศักดิ์ขจร 2. 44170000006 นางสาวณัฐธิดา เทียนเงิน 3. 44170000007 นายธีระโชติ วงศ์กันยา 4. 44170000009 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีเชียงสา…