กิจกรรม 7ส


ประกาศนโยบาย 7ส วิทยาเขตขอนแก่น

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ฉบับปรับปรุง

ประกาศนโยบาย 7ส สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

กิจกรรม 7ส ปี พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 2-2564

ครั้งที่ 1-2564